Palace Dar al Hajar, near Sana’a, Yemen

    Uncategorized

    Palace Dar al Hajar, near Sana'a, Yemen

    Palace Dar al Hajar, near Sana’a, Yemen
    #travel, #sana'a', #yaman, #wadi dhar, #unesco