Roussanou Monastery, Meteora, Greece.

    Roussanou Monastery, Meteora, Greece.

    Roussanou Monastery, Meteora, Greece.
    #Roussanou Monastery, #Meteora, #Greece.